Course catalog


ECON101 Kinh tế vi mô

Môn học cung cấp một giới thiệu về một khu vực cốt lõi của kinh tế học gọi là kinh tế vi mô. Nó xem xét các hoạt động của một nền kinh tế thị trường và các cách tốt nhất để phân bổ các nguồn lực khan hiếm của xã hội. Môn học xem xét cách thức mà các đơn vị ra quyết định khác nhau trong nền kinh tế (cá nhân và doanh nghiệp) đưa ra quyết định tiêu dùng và sản xuất của họ và làm thế nào những quyết định được điều phối. Nó xem xét các luật cung và cầu, và giới thiệu các lý thuyết của các công ty, và các thành phần, lý thuyết và mô hình cấu trúc thị trường sản xuất và chi phí của nó. Các nguyên nhân khác nhau của thất bại thị trường được đánh giá, và xem xét đến chính sách công cộng được thiết kế để sửa chữa thất bại thị trường này. 


ECON102 Kinh tế vĩ mô

Môn học này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đề kinh tế vĩ mô : việc xác định sản lượng , việc làm , thất nghiệp, lãi suất và lạm phát. Chính sách tiền tệ và tài chính sẽ được thảo luận. Các cuộc tranh luận chính sách quan trọng như, cuộc khủng hoảng dưới chuẩn, an ninh xã hội, nợ công, và các vấn đề kinh tế quốc tế đang quan khám phá. Môn học giới thiệu các mô hình cơ bản của kinh tế vĩ mô và minh họa nguyên tắc với kinh nghiệm của Mỹ và các nền kinh tế nước ngoài. 


MGT101 Nhập môn quản lý học

Vào cuối môn học, các sinh viên sẽ có thể:

a) Áp dụng bốn chức năng của quản lý: Kế hoạch; tổ chức; hàng đầu; và kiểm soát, phân tích các tổ chức kinh doanh toàn cầu, cùng với sự hiểu biết các loại hoạt động liên quan đến từng chức năng.

b) Hiểu được những thách thức cá nhân có liên quan trong việc đáp ứng những phức tạp của môi trường kinh doanh toàn cầu và quản lý văn hóa.

c) Có được năng lực quản lý cần thiết để đối phó với thời kỳ hỗn loạn hiện nay bao gồm các vấn đề như sự đa dạng , toàn cầu hóa và thay đổi nhanh chóng.

d) Có được các kỹ năng lãnh đạo cần thiết để xây dựng và thực hiện chiến lược đổi mới. 


MGT102 Nghệ thuật lãnh đạo và giao tiếp

Sinh viên tìm hiểu làm thế nào để giao tiếp rõ ràng và thuyết phục, một cách truyền cảm hứng cho hành động. Họ học cách để thích ứng truyền thông đối với các khán giả khác nhau, áp dụng các nguyên tắc của lý luận logic trong cấu trúc truyền thông, kết nối với khán giả đích thực của họ thông qua các phong cách lãnh đạo duy nhất của họ , và tạo ra hấp dẫn , thuyết trình tác động cao và thông tin liên lạc. Lớp học thường được dành cho các bài tập thực, và cung cấp cơ hội cho các cuộc thảo luận và phản hồi.


SBE CORE REQUIREMENTS (12 COURSES) for BS (Business & Economics) degree 


SBE201 Quản trị Marketing 1

Môn học này giới thiệu các nguyên tắc và các vấn đề của hàng hóa và dịch vụ tiếp thị. Chủ đề bao gồm xúc tiến, vị trí, và chiến lược định giá cho sản phẩm. Sau khi hoàn tất, sinh viên sẽ có thể áp dụng các nguyên tắc marketing trong tổ chức ra quyết định.


SBE202 Hệ thống thông tin quản lý

Môn học này sẽ giúp bạn hiểu những gì các thành phần CNTT có sẵn và làm thế nào bạn có thể sử dụng các ứng dụng CNTT phù hợp cho sự thành công. Bạn sẽ tìm hiểu các thuật ngữ được sử dụng trong các lĩnh vực CNTT và cách nguyên tắc IT có thể áp dụng cho các doanh nghiệp của bạn. Môn học nhấn mạnh những lợi thế cạnh tranh của việc sử dụng CNTT và lợi nhuận trên đầu tư mà bạn có thể nhìn thấy. Nó tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của Công nghệ thông tin : phần cứng và phần mềm thành phần, công nghệ cơ sở dữ liệu, viễn thông và mạng, thương mại điện tử và kinh doanh , hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ( ERP ) , hỗ trợ ra quyết định Systems ( DSS ),  trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence ( AI ) và  hệ thống chuyên gia Expert Systems ( ES ), phát triển và thực hiện hệ thống ảo, và các vấn đề đạo đức và xã hội liên quan đến CNTT. 


SBE203 Thống kê kinh doanh 1

Thống kê kinh doanh là khoa học về thu thập, tổ chức, tổng hợp dữ liệu để cung cấp thông tin , ghi bằng số , với mục đích làm cho các quyết định kinh doanh khách quan. Thống kê mô tả sẽ là trọng tâm của môn học với một giới thiệu tóm tắt thống kê suy luận .Chủ đề bao gồm những nền tảng của phương pháp thống kê lấy mẫu, phân loại , phân tích và trình bày dữ liệu số ; tần số lấy mẫu và phân phối , trung bình, phân tán , thử nghiệm giả thuyết , và phân tích lên đến hai quần và tỷ lệ dân số. Môn học sẽ sử dụng việc sử dụng một hệ thống học tập trực tuyến cho các bài tập thống kê vấn đề, kết hợp với các văn bản và các bài giảng, hoàn thành phủ sóng tất nhiên của mỗi chủ đề. 


SBE204 Thống kê kinh doanh 2

Môn học này trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về xác suất, suy diễn thống kê, hồi quy tuyến tính, hồi quy đa biến và phân tích chuỗi thời gian. Môn học này nêu bật vai trò của thống kê trong phân tích dữ liệu kinh doanh phục vụ cho việc tối ưu hóa các quyết định trong kinh doanh. 


SBE205 Luật kinh doanh

Môn học này giới thiệu về đạo đức và khuôn khổ pháp lý của doanh nghiệp. Nhấn mạnh về hợp đồng, các công cụ chuyển nhượng, luật Thương mại thống nhất, và sự hoạt động của hệ thống tòa án. Sau khi hoàn tất, sinh viên sẽ có thể áp dụng các vấn đề đạo đức và pháp luật bảo vệ để lựa chọn các quyết định kinh doanh.  


SBE206 Kinh tế học quản lý

Môn học này bao gồm các nguyên tắc và các công cụ của Quản lý kinh tế, việc áp dụng kinh tế vi mô đến các quyết định quản lý cần thiết. Học sinh nắm vững các tài liệu này sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho các vị trí lãnh đạo trong kinh doanh, không vì mục đích lợi nhuận, và các tổ chức chính phủ. 


SBE207 Kinh tế học vĩ mô

Môn học này cung cấp những phân tích một cách hệ thống về thành tựu kinh tế dài hạn, chu kỳ kinh doanh và chính sách kinh tế vĩ mô. 


SBE208 Kế toán tái chính 1

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về Kế toán tài chính, với một tập trung vào phía bên tài sản của bảng cân đối kế toán: Tiền mặt, tài khoản và ghi chú phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán thị trường, đầu tư cổ phần, PPE, và tài sản vô hình. Môn học này cũng bao gồm các vấn đề công nhận chi phí, doanh thu và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung có ảnh hưởng đến định dạng và trình bày các báo cáo tài chính. 


SBE209 Kế toán quản trị 1

Môn học này cung cấp một giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị. Các chủ đề bao gồm thuật ngữ chi phí kế toán, chi phí nhân công, quá trình chi phí, dự toán kinh phí dựa trên hoạt động, quản lý hoạt động dựa trên phân tích chi phí - khối lượng - lợi nhuận, ngân sách, dự toán kinh phí chuẩn, phân tích phương sai, kế toán trách nhiệm, tính toán chi phí biến đổi, chuyển giá và ra quyết định.  


SBE210 Hành vi tổ chức

Môn học cung cấp cho sinh viên một khái niệm và cách tiếp cận thực tế để hiểu hành vi của nhân viên trong tổ chức. Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chẩn đoán các vấn đề về hành vi tổ chức và nâng cao kỹ năng của sinh viên để quản lý các hành vi làm việc của nhân viên tại các cấp độ cá nhân, nhóm và tổ. 


SBE211 Quản trị tài chính 1

Môn học này giới thiệu những khái niệm cơ bản về tài chính và những học thuyết về danh mục đầu tư để đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời. 


SBE212 Tài chính & Kinh tế toàn cầu

Môn học này cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về những khái niệm quan trọng trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt là các yếu tố vĩ mô và vai trò của mậu dịch quốc tế và tài chính. Môn học này cũng trình bày về tác động của các yếu tố về toàn cầu hóa, các chính sách chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế lên kinh doanh quốc tế cũng như những thách thức trong phát triển kinh tế. 


 FNA FINANCE & ACCOUNTING MAJOR CONCENTRATION PORTFOLIO (8/10 COURSES) 


FNA301 Quản trị tài chính 2

Quản Trị Tài Chính 2: Môn học này giới thiệu những chủ đề nền tảng về tài chính, bao gồm hoạch định ngân sách vốn, cấu trúc vốn, quản lý vốn lưu động, phái sinh, sáp nhập và mua lại. 


FNA302 Tín dụng và Ngân hàng

Môn học này giới thiệu vai trò của tiền tệ, tầm quan trọng của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nền kinh tế cũng như việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. 


FNA303 Tài chính doanh nghiệp

Môn học này sẽ giới thiệu về lý thuyết đại diện, thị trường hiệu quả, mô hình định giá tài sản và lý thuyết định giá chênh lệch, tài trợ ngắn hạn và dài hạn, cho thuê tài chính, phá sản, tái cấu trúc, mua bán và sát nhập doanh nghiệp. 


FNA304  Các thị trường tài chính thế giới

Vào cuối môn học, các sinh viên sẽ có thể hiểu:

a) Vai trò của thị trường tài chính, tổ chức, và môi trường pháp lý.

b) Làm thế nào lãi suất được xác định và hiệu quả của chúng trên trái phiếu và chứng.

c) Các đặc điểm của thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh.

d) Các vấn đề đương đại tại các thị trường tài chính quốc tế. 


FNA305 Ngân sách doanh nghiệp và đầu tư

Môn học này trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về chức năng của ngân sách doanh nghiệp, danh mục đầu tư và quản lý rủi ro. Môn học này trình bày việc áp dụng những học thuyết trong việc giảm thiểu rủi ro là tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư. 


FNA306 Định giá doanh nghiệp

Môn học này sẽ cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về định giá doanh nghiệp. Người học sẽ hiểu được các phương pháp định giá doanh nghiệp, định giá các tài sản dựa vào ba phương pháp cơ bản, gồm phương pháp chiết khấu dòng tiền, phương pháp so sánh và phương pháp giá trị tài sản thuần. Người học sẽ biết được các ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp và biết được khi nào thì áp dụng chúng. Nội dung chính bao gồm định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, theo phương pháp so sánh, định giá doanh nghiệp tư, định giá các quyền chọn và định giá sát nhập doanh nghiệp. 


FNA307 Tài chính cơ sở hạ tầng và dự án

Mục tiêu chính của môn học này là để cung cấp một sự hiểu biết và đánh giá cao của một kỹ thuật tài chính được sử dụng rộng rãi để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ngày nay. Tài chính dự án, như nó thường được gọi như vậy, khác với số lượng và chất lượng trong nhiều cách so với các công ty tài chính truyền thống. Môn học này sẽ cung cấp một cách tiếp cận với phương pháp tài chính sáng tạo này - Tài chính dự án, và ứng dụng của nó và tiện ích giữa các ngành. 


FNA308 Kế toán tài chính 2

Mục đích của môn học này là để hướng dẫn sinh viên mua thực tế của các kỹ năng kỹ thuật và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực báo cáo tài chính từ bên ngoài công ty. Báo cáo tài chính bên ngoài của công ty bao gồm báo cáo tài chính của các đơn vị báo cáo cho các bên liên quan bên ngoài. Nó là bắt buộc đối với các tổ chức báo cáo phải báo cáo theo quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế. Sinh viên trong môn học này sẽ được các kỹ năng về đọc, giải thích và áp dụng các chuẩn mực kế toán. Môn học này được xây dựng dựa trên kế toán tài chính giới thiệu. Môn học là điều cần thiết cho tất cả các cá nhân tiếp xúc với các thông tin tài chính tại nơi làm việc kể cả kế toán, kiểm toán viên, các nhà phân tích tài chính, các nhà quản lý, các chủ ngân hàng và các cơ quan giám sát liên quan đến việc chuẩn bị hoặc sử dụng các báo cáo tài chính công ty. Nó cũng có thể hữu ích cho những người không có nhu cầu để trở thành kế toán, nhưng những người có kế hoạch để chuyên về lĩnh vực nơi mà kiến ​​thức kế toán là một lợi thế như các ngân hàng và các chuyên gia tài chính, các nhà báo, luật sư và những người quan tâm ở các vị trí quản lý bao gồm các kỹ sư và nhà khoa học. 


FNA309 Kế toán quản trị 2

Môn học này nhằm cung cấp cho một sự hiểu biết về cách thức mà kế toán quản lý có thể cung cấp thông tin liên quan cho một loạt các quyết định phải được thực hiện trong việc quản lý tổ chức nào. Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng nhận biết, sử dụng và giải thích kết quả của các kỹ thuật thích hợp để hoạt động và các quyết định khác nhau chi phí; Xây dựng và sử dụng các tiêu chuẩn và ngân sách cho mục đích lập kế hoạch và kiểm soát; hiểu được vai trò của kế toán trách nhiệm và hiệu quả đo lường; hiểu được ý nghĩa của hành vi đo lường hiệu suất và chuyển giao hệ thống định giá trong các doanh nghiệp có nhiều bộ phận; đánh giá cao sự cần thiết phải liên quan hệ thống kế toán quản trị với tư duy hiện đại về lập kế hoạch và tổ chức kiểm. 


FNA310 Các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và công bố thông tin

Môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế và công bố các sự kiện là một môn học nghiên cứu về việc trình bày và công bố thông tin tại các công ty đa quốc gia hoặc các công ty có nghĩa vụ báo cáo tài chính tại một đất nước cụ thể. Nền tảng của môn học trên là việc nghiên cứu về các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Bằng cách sử dụng giáo trình tốt nhất về kế toán quốc tế, giải quyết các bài tập tình huống trên lớp, tham gia thảo luận nhóm và các bài kiểm tra hàng tuần, sinh viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về một số các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế như: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 03 – Hợp nhất kinh doanh; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 – Đo lường giá trị hợp lý; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 7 – Các công cụ tài chính; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 4 – Hợp đồng bảo hiểm và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng. 


 MSC MARKETING & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PORTFOLIO ( 8/10COURSES) 


MSC301 Quản trị Marketing 2

Môn học này cung cấp một khuôn khổ chiến lược cho các quyết định tiếp thị tổ chức. Từ góc độ quản lý này, các sinh viên sẽ tìm hiểu quá trình marketing, khái niệm và quá trình khách hàng tập trung. Môn học cũng sẽ phân tích các công cụ tiếp thị và hiểu tầm quan trọng của các nhà quản lý. Những công cụ này bao gồm bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và phân tích của người tiêu dùng. Môn học này cung cấp một sự kết hợp của các nguyên tắc tiếp thị và quản lý tiếp thị trong một nghiên cứu về mối quan hệ giữa các tổ hợp tiếp thị, môi trường kinh doanh thay đổi và chiến lược của công ty nói chung. 


MSC302 Marketing sản phẩm

Trong sản phẩm và quản lý thương hiệu, sinh viên sẽ học cách phát triển sản phẩm và thương hiệu đó mang lại giá trị cho người tiêu dùng. Sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên trường hợp, sinh viên sẽ tham gia vào các vấn đề phát hiện, và phát triển một sản phẩm hay thương hiệu mà giải quyết được vấn đề. 


MSC303 Marketing dịch vụ

Các vấn đề về marketing và quản lý phải đối mặt bởi các tổ chức cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ hoặc các công ty khác phát triển dịch vụ như là một nguồn lợi thế cạnh tranh. Môn học cũng xem xét các tác động của các mối quan hệ, sự hài lòng của khách hàng, khắc phục các sai sót trong cung cấp dịch vụ và các yếu tố quan trọng khác trong marketing dịch vụ. 


MSC304 Quản trị bán lẻ

Môn học này cung cấp một cái nhìn tổng quan liên ngành của các ngành công nghiệp bán lẻ. Tập trung chủ yếu sẽ là các hoạt động với khách hàng của các nhà bán lẻ, bao gồm lập kế hoạch phân loại, phát triển nhãn hiệu tư nhân và việc quản lý các hoạt động trong cửa hàng, và các hoạt động back-door ( dự báo và quản lý chuỗi cung ứng ) có hỗ trợ tương tác khách hàng. Ngoài ra, vấn đề hiện nay phải đối mặt với các nhà bán lẻ , chẳng hạn như quản lý quan hệ khách hàng, củng cố ngành công nghiệp và nhà cung cấp quan hệ, sẽ được khám phá. Môn học cũng sẽ khảo sát các chủ đề về tài chính, hoạt động, công nghệ thông tin và bất động sản có liên quan đến bán lẻ.  


MSC305 Quản trị thương hiệu quốc tế

Nghiên cứu quản lý thương hiệu như thế nào để xây dựng , duy trì và khai thác tài sản quý giá nhất của công ty: các nhãn hiệu của mình. Trong khi các sản phẩm đang ngày càng trở nên tiêu chuẩn hóa hơn, sự khác biệt duy nhất còn lại là các nhãn hiệu trên chúng. Nhưng thương hiệu là không có manna từ trời. Nó có những nỗ lực nghiêm túc để xây dựng một thương hiệu, và tiếp thị truyền thông là một công cụ quan trọng trong việc đạt được một thương hiệu nổi bật. Bắt đầu từ khái niệm tài sản thương hiệu, chúng ta nghiên cứu cách trị thương hiệu đạt được. Sau khi nhìn qua vấn đề đo lường ( làm thế nào để bạn thiết lập giá trị của một thương hiệu ? ), Chúng tôi quay về với vấn đề quản lý: những gì bạn có thể làm với thương hiệu mạnh của bạn? Không có gì ngạc nhiên khi trong tất cả các khâu quản lý, quảng cáo đóng một vai trò quan trọng. Chính xác hơn, chúng ta khám phá ra rằng các khái niệm về tiếp thị tích hợp truyền thông là rất quan trọng. Khái niệm này đề xuất để thiết kế và lập kế hoạch tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến chính sách chiến lược của công ty , đặc biệt là chiến lược xây dựng thương hiệu của mình. Các tài liệu nêu bật chủ đề cụ thể trong xây dựng thương hiệu và kết hợp những hiểu biết khoa học với các nghiên cứu quản lý. Việc chuyển nhượng cuối cùng là thiết kế một kế hoạch quản lý thương hiệu cho một vấn đề xây dựng thương hiệu thực tế cuộc sống. Trong kế hoạch này bạn tích hợp tất cả các chủ đề mà bạn đã khám phá trong môn học. nó cũng có thể được lựa chọn như là một tự chọn và do đó có thể là thú vị cho những sinh viên có kế hoạch tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ, học sinh chiếm tìm hiểu về các nền của một tài sản vô hình quan trọng. Sinh viên chiến lược đi sâu vào một vấn đề chiến lược đặc biệt quan trọng. Hơn nữa tất nhiên là quan tâm đến bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về thế giới ly kỳ của xây dựng thương hiệu và quảng cáo, đó là xung quanh chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào. 


MSC306 Marketing giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp

Tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các tổ chức và là một thành phần chính của các hoạt động marketing trong các nền kinh tế. Môn học này khám phá ( B2B ) thị trường kinh doanh -to - kinh doanh, bao gồm cả sự hiểu biết về tính chất độc đáo của nhu cầu các khách hàng doanh nghiệp, và sự phức tạp của việc phát triển một chiến lược tiếp thị B2B hiệu quả. Học sinh tìm hiểu về hành vi mua của tổ chức và các đặc tính của các khách hàng B2B và sẽ thiết kế các chiến lược và các bài thuyết trình để có hiệu quả thị trường cho khách hàng này.


MSC307 Quản trị phân phối và bán hàng

Môn học cung cấp một cái nhìn tổng thể nhằm giúp các sinh viên hiểu được về cơ hội và thách thức khi tham gia vào quy trình quản trị các chức năng bán hàng. Xuất phát từ quan điểm này, khoá học bắt đầu từ những kỹ năng quản trị bán hàng quan trọng tác động đến sự thành công của doanh nghiệp. Các chủ đề sẽ được thảo luận trong khoá học bao gồm dự toán bán hàng, chiến lược, tổ chức, nguồn lực nhân sự, công tác đánh giá …Mỗi một vấn đề sẽ được trải nghiệm tuần tự thông qua việc nghiên cứu tài liệu, thảo luận, giảng dạy và thực hành bằng các tình huống giả định theo thực tế kinh doanh.

Cuối khoá học, các sinh viên không chỉ có được sự đánh giá về các thách thức của vấn đề quản trị bán hàng mà còn nắm bắt được các chức năng của đội ngũ bán hàng trong việc tối đa hoá năng lực bán hàng cũng như tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp trong dài hạn. Khoá học này cũng tương thích về mặt kiến thức với các môn học về chủ đề marketing.


MSC308 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Môn học này đề cập đến các khái niệm cơ bản và các chiến lược áp dụng trong SCM. Trọng tâm chính là để phát triển một sự hiểu biết tốt về các vấn đề chiến lược, chiến thuật và hoạt động của SCM và trở nên quen thuộc với sự tích hợp của các thực thể khác nhau SCM. Chủ đề bao gồm : chiến lược chuỗi cung ứng, mua sắm điện tử, quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, phối hợp và tích hợp chuỗi cung ứng, giá trị của thông tin (chia sẻ), SCM toàn cầu, giá trị khách hàng và SCM, giá năng động, phối hợp chuỗi thiết kế sản phẩm và SC, các giải pháp hiệu suất chuỗi cung ứng ( SCOR Model). 


MSC309 Quản trị hoạt động và hậu cần

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên với một sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc của hoạt động logistics và quản lý. Sinh viên học phần bắt buộc trong hoạt động quản lý và dịch vụ hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, và các module khác từ một loạt các lựa chọn, được thiết kế để mở rộng phạm vi chuyên môn. Sinh viên cũng được yêu cầu phải viết bài luận về một chủ đề đã được phê duyệt. 


MSC310 Quản trị dự án

Môn học này phát triển một nền tảng của khái niệm và giải pháp hỗ trợ việc lập kế hoạch, lịch thực hiện, kiểm soát, phân bổ nguồn lực và các hoạt động đo lường hiệu năng cần thiết để hoàn thành công của một dự án. 


 GBM GLOBAL BUSINESS & MANAGEMENT MAJOR CONCENTRATION PORTFOLIO (8/10) 


GBM301 Quản trị marketing 2

Môn học này cung cấp một khuôn khổ chiến lược cho các quyết định tiếp thị tổ chức. Từ góc độ quản lý này, các sinh viên sẽ tìm hiểu quá trình marketing, khái niệm và quá trình khách hàng tập trung. Môn học cũng sẽ phân tích các công cụ tiếp thị và hiểu tầm quan trọng của các nhà quản lý. Những công cụ này bao gồm bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và phân tích của người tiêu dùng. Môn học này cung cấp một sự kết hợp của các nguyên tắc tiếp thị và quản lý tiếp thị trong một nghiên cứu về mối quan hệ giữa tiếp thị tích hợp, môi trường kinh doanh thay đổi và chiến lược của công ty nói chung. 


GBM302 Thiết kế tổ chức 

Môn học này sẽ khảo sát và đánh giá các lý thuyết, khái niệm, và nghiên cứu nhằm hiểu biết về thiết kế cấu trúc và hoạt động của các tổ chức nhân sự. Các chủ đề bao gồm nghiên cứu tổ chức, mục tiêu tổ chức và hiệu quả, quan liêu, tổ chức nguyên tắc cơ bản thiết kế, môi trường tổ chức, và công nghệ trong các tổ chức. Các mục tiêu tất nhiên là dành cho bạn để phát triển các phương pháp tiếp cận lý thuyết và thực tiễn cho :

1) Tìm hiểu các tính chất hành vi của tổ chức, hệ thống xã hội.

2) Cải thiện thiết kế và hoạt động của tổ chức. 


GBM303 Quản trị nguồn nhân lực và quan hệ lao động quốc tế

Đối mặt với sự tăng trưởng liên tục của toàn cầu hóa trong ngành công nghiệp, các chuyên gia nguồn nhân lực đang ngày càng cần thiết để chứng minh sự hiểu biết về những phức tạp của tiến hành các chương trình quản lý nhân sự trong bối cảnh quốc tế và đa văn hóa. Môn học này sẽ xem xét quan điểm tổ chức và người lao động trên các thiết kế và cung cấp các chương trình quản lý nhân sự quốc tế. Vấn đề cần được nghiên cứu bao gồm các chiến lược tuyển dụng toàn cầu và lựa chọn, lập trình bồi thường đa quốc gia, đa văn hóa và điều chỉnh hồi hương , hiệu quả quản lý và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên đa quốc gia, và các mối quan hệ lao động quốc tế.


GBM304 Các thị trường tài chính thế giới

Vào cuối của môn học , các sinh viên sẽ có thể hiểu:

a) Vai trò của thị trường tài chính, tổ chức, và môi trường pháp lý.

b ) Làm thế nào lãi suất được xác định và hiệu quả của chúng trên trái phiếu và chứng.

c ) Các đặc điểm của thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh.

d ) Các vấn đề đương đại tại các thị trường tài chính quốc tế.


GBM305 Ngân sách doanh nghiệp và đầu tư

Môn học này trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về chức năng của ngân sách doanh nghiệp, danh mục đầu tư và quản lý rủi ro. Môn học này trình bày việc áp dụng những học thuyết trong việc giảm thiểu rủi ro là tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.


GBM306 Quản trị doanh nghiệp

Quản trị công ty liên quan đến hàng loạt vấn đề phức tạp của các mối quan hệ giữa các công ty và ban giám đốc, quản lý, cổ đông và các bên liên quan khác. Trong những năm gần đây, các nhà quản lý và các nhà lập pháp đã tăng cường tập trung của họ về cách các doanh nghiệp đang được chạy. Họ đang nỗ lực để tạo ra một khuôn mẫu để quản trị doanh nghiệp và công bố các biện pháp mới, đó là có lợi cho cả hai bên liên quan và các bộ điều khiển. Môn học sẽ giải quyết các vấn đề trên. 


GBM307 Doanh nghiệp và đổi mới công nghệ

Tìm hiểu các vấn đề về cách thức một nền kinh tế dựa trên tri thức cạnh tranh và thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ đổi mới và tinh thần kinh doanh. Tìm hiểu nghiên cứu về khả năng của các thực thể rộng hơn; quá trình học tập tại các công ty, công nghiệp, công nghệ, kinh tế cấp; phát triển bí như quá trình tiến hóa ; và khám phá của các doanh nghiệp, các ngành và các nền kinh tế khám phá công nghệ mới và kỹ thuật.


GBM308 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Môn học này đề cập đến các khái niệm cơ bản và các chiến lược áp dụng trong SCM. Trọng tâm chính là để phát triển một sự hiểu biết tốt về các vấn đề chiến lược, chiến thuật và hoạt động của SCM và trở nên quen thuộc với sự tích hợp của các thực thể khác nhau SCM. Chủ đề bao gồm : chiến lược chuỗi cung ứng, mua sắm điện tử, quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, phối hợp và tích hợp chuỗi cung ứng, giá trị của thông tin (chia sẻ), SCM toàn cầu, giá trị khách hàng và SCM, giá năng động, phối hợp chuỗi thiết kế sản phẩm và SC, các giải pháp hiệu suất chuỗi cung ứng ( SCOR Model). 


GBM309 Chiến lược kinh doanh

Môn học này được thiết kế để cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nguyên tắc chiến lược quản lý, lý thuyết và khái niệm. Trong môn học này, sinh viên sẽ kiểm tra các khái niệm cơ bản trong phân tích vấn đề và ra quyết định trong chiến lược công ty. Sinh viên sẽ học cách phát triển báo cáo nhiệm vụ, và đánh giá cả các môi trường bên ngoài và nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức. Môn học này sẽ bao gồm phân tích các phương pháp khác nhau để xây dựng và thực hiện chiến lược, cũng như rất nhiều các vấn đề liên quan đến công nghệ và đổi mới, dự án kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ, và không - cho - lợi nhuận tổ chức. 


GBM310 Các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và công bố thông tin

Mô tả môn học: Môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế và công bố các sự kiện là một môn học nghiên cứu về việc trình bày và công bố thông tin tại các công ty đa quốc gia hoặc các công ty có nghĩa vụ báo cáo tài chính tại một đất nước cụ thể. Nền tảng của môn học trên là việc nghiên cứu về các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Bằng cách sử dụng giáo trình tốt nhất về kế toán quốc tế, giải quyết các bài tập tình huống trên lớp, tham gia thảo luận nhóm và các bài kiểm tra hàng tuần, sinh viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về một số các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế như:

- Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 03

– Hợp nhất kinh doanh; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 10

– Báo cáo tài chính hợp nhất; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13

– Đo lường giá trị hợp lý; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 7

– Các công cụ tài chính; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 4

– Hợp đồng bảo hiểm và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15

– Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng. 


# Chú ý: Tất cả các sinh viên phải học thêm 8 môn học để nhận được 24 tín chỉ ngoài các môn chuyên ngành để tốt nghiệp nhận bằng cử nhân kinh tế. Những môn học ở trên không bao gồm các khóa học chung tại đạo học và thực tập, chương trình trao đổi, luận văn và các báo cáo nghiên cứu ứng dụng.

Dr. Michael J. Barnes

Professor & Dean

 School of Business & Economics

 Tan Tao University